Smluvní podmínky

Smluvní vztah mezi Alenou Stejskalovou, Mokrá 1129/ 17, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 077 03 678, zapsanou na Úřadě městské části Praha 11 (dále jen jako „provozovatel“) a účastníkem školení (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení a zaregistrováním závazné přihlášky na školení.


Registrace, rezervace, platba

 • Na školení je nutné se přihlásit elektronickou formou a to na www.hygienanataliri.cz.
 • Účastníkem zaslaná přihláška je závazná.
 • Po zaregistrování přihlášky na školení bude účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odesláno potvrzení o přijetí přihlášky.
 • Platba školení bude probíhat v hotovosti a to v den konání školení, resp. před zahájením školení, při prezenci. Na místě účastník obdrží Příjmový pokladní doklad, oproti přijaté hotovosti.
 • Účast na školení bude účastníkovi umožněna pouze po úhradě platby.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu lektora, místa konání, zrušení školení. O všech změnách bude provozovatel přihlášené účastníky informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Storno

 • Na školení je možno vyslat náhradní osobu. Nutno v předstihu informovat provozovatele a to z důvodu přípravy Prezenční listiny, příp. tisku osvědčení o absolvování školení.
 • Bezplatné storno přihlášky provozovatel přijímá nejpozději 5 pracovních dní před zahájením akce. Po tomto termínu hradí účastník storno poplatek. Výše storno poplatku 100,-/osobu.
 • Přihlášku lze zrušit pouze elektronickou poštou na adrese: stejskalova@hygienanataliri.cz.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje s osobními údaji nakládat v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou použity pro plnění smluvního vztahu mezi provozovatelem a účastníkem, k registraci přihlášek, k vystavení osvědčení o absolvování, k poskytování informací o změně školení. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Osobní údaje účastníka nebudou poskytnuty třetím osobám.
 

Povinnosti účastníka

 • Potvrzením přihlášky vyslovuje účastník svůj souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami.
 • Není-li specifikováno jinak, poskytuje provozovatel účastníkovi studijní materiály pouze pro jeho osobní užití. Žádnou část obsahu školení ani obsah studijních materiálů jako celek není účastník oprávněn jakkoli měnit, distribuovat, publikovat, upravovat, přenášet, dále užívat a umísťovat, poskytovat jiným osobám, ani obsah těchto materiálů užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez písemného povolení provozovatele.
 • Účastník bere na vědomí, že na školení je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové záznamy a zavazuje se tento zákaz respektovat.

Prezence účastníků, průběh školení, servis

Čas prezence a časový průběh školení vč. detailu témat je uveden na pozvánce na školení.

Případné dotazy týkající se školení provozovatel zodpoví v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle: 722 922 288 nebo na e-mailu: stejskalova@hygienanataliri.cz.
Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
majitelka firmy, odborný poradce

IČO: 07703678

 

Email: stejskalova@hygienanataliri.cz

Telefon: +420 722 922 288